Thu thuế quảng cáo trực tuyến đối với doanh nghiệp nước ngoài

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu tại Việt Nam phải nộp thuế và tuân thủ các quy định của pháp luật.  

Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo” đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, chuyên gia, người dân.

Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung tên chương 3 của nghị định trên như sau: “Hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam”.

Facebook, Goolge phải đóng thuế, tuân thủ luật quảng cáo

Trước khi dự thảo này được chắp bút, trước đây đã có nhiều hội thảo hội nghị bàn về việc làm sao thu thuế của những doanh nghiệp quảng cáo xuyên biên giới như Facebook, Google… tại Việt Nam.

Trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 13 của chương đó quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Theo đó, quy định các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới trên môi trường mạng có phát sinh doanh thu tại Việt Nam (thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng có người truy cập từ Việt Nam hoặc có người sử dụng tại Việt Nam) phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ nhất định. Cụ thể, tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam về quảng cáo, về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Thu thuế quảng cáo trực tuyến đối với doanh nghiệp nước ngoài 1 Thu thuế quảng cáo trực tuyến đối với doanh nghiệp nước ngoài

Các chủ thể này cũng phải thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định khi cung cấp quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam; phải chủ động rà soát, kiểm tra sản phẩm quảng cáo không vi phạm quy định (tại Điều 8 Luật Quảng cáo và không đặt sản phẩm quảng cáo vào các vị trí có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng).

Bên cạnh đó các doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài còn phải thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ xử lý thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; phải có giải pháp bảo đảm người phát hành quảng cáo ở Việt Nam có khả năng kiểm soát, phát hiện và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về quảng cáo.

Quy định với người kinh doanh, phát hành quảng cáo

Dự thảo nghị định cũng đưa ra những quy định cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo khi thực hiện các hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên nền tảng của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về thuế; ngoài ra phải có trách nhiệm kiểm tra nội dung sản phẩm quảng cáo, bảo đảm không vi phạm quy định (tại Điều 8 Luật Quảng cáo) và yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có trách nhiệm lựa chọn vị trí đặt quảng cáo không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng.

Ngoài ra, người quảng cáo được yêu cầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo khi trực tiếp ký kết quảng cáo với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Thu thuế quảng cáo trực tuyến đối với doanh nghiệp nước ngoài 2 Thu thuế quảng cáo trực tuyến đối với doanh nghiệp nước ngoài

 

Cả người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam thực hiện báo cáo định kỳ 12 tháng/lần vào ngày 15 tháng 12 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo mẫu quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về hoạt động quảng cáo trên nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

Hãy cùng bình luận !

Please enter your comment!
Please enter your name here